Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society)

ISSN 1732-9639

 

„Polityka i Społeczeństwo” (Studies in Politics and Society) jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na łamach „Polityki i Społeczeństwa” zamieszczane są niepublikowane dotychczas opracowania o charakterze naukowym, przede wszystkim artykuły (zwłaszcza będące upowszechnieniem wyników badań własnych Autorów) oraz eseje, polemiki, recenzje, jak również komunikaty i sprawozdania z wydarzeń naukowych.

Czasopismo dba o wysoki poziom merytoryczny, w skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Każdy tekst podlega dwóm zewnętrznym, przeprowadzanym anonimowo recenzjom. Redakcja przeciwdziała zjawiskom określanym jako ghostwriting i guest authorship.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało czasopismu 9 punktów (Komunikat z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach).

Zapraszamy do współpracy!